THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ MOBIFONEGO

MobifoneGo là cổng dịch vụ cung cấp data cho các nội dung trên Internet theo nhu cầu của người dùng. MobifoneGo cho phép các nội dung, website, ứng dụng được kết nối trên thiết bị di động. Để cung cấp và cải thiện sản phẩm, ứng dụng có thể thu thập một số thông tin như sau:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:

CÁC THÔNG TIN TRÊN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ:

NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI KHÔNG THU THẬP:

Tất cả các thông tin gửi, nhận như cuộc gọi, SMS hoặc Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy mobifoneGo sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ. Người dùng phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi/nhận. Ngoài ra, người dùng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

Người dùng dịch vụ mobifoneGo không được gửi các nội dung:

MobifoneGo có thể huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ khi người dùng vi phạm các nội dung trên. Đồng thời, người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THAY ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Nếu bạn ngừng sử dụng sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xóa tất cả những thông tin cá nhân. Chúng tôi nỗ lực thực hiện những yêu cầu đó trong giới hạn phạm vi hệ thống có thể thực hiện được mà không vi phạm pháp luật Việt Nam.

BẢO VỆ:

CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người dùng và các thông tin nhận được cho bên thứ 3 trong các trường hợp: